Κίνδυνος!

Κατά τη χρήση των συσκευών πρέπει,

προς αποφυγή τραυματισμών και ζημιών,

να τηρούνται και να λαμβάνονται ορισμένα

μέτρα ασφαλείας. Διαβάστε για το λόγο αυτό

προσεκτικά τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις

ασφαλείας. Φυλάξτε τις καλά για να έχετε τις

πληροφορίες πάντα στη διάθεσή σας. Εάν

παραδώσετε τη συσκευή σε άλλα άτομα, δώστε

μαζί και αυτές τις Οδηγίες χρήσης / Υποδείξεις

ασφαλείας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη

για ατυχήματα ή βλάβες που οφείλονται σε μη

τήρηση αυτών των Οδηγιών χρήσης και των

Υποδείξεων ασφαλείας.

Εξήγηση των πινακίδων με υποδείξεις

επάνω στη συσκευή (εικ. 8)

1. Κίνδυνος! Διαβάστε τις Οδηγίες χρήσης.

2. Προειδοποίηση! Καυτά τμήματα. Να κρατάτε

απόσταση.

3. Κίνδυνος! Όταν βάζετε βενζίνη να σβήνετε

τον κινητήρα.

4. Κίνδυνος! Τα απαέρια της γεννήτριας είναι

τοξικά. Προσοχή, κίνδυνος πνιγμού.

5. Κίνδυνος! Μη χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια

σε μη αεριζόμενους χώρους.

6. Προσοχή με εύφλεκτα υλικά.

7. Προσοχή με την ηλεκτρική τάση

1. Υποδείξεις ασφαλείας

Κίνδυνος!

Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας

και τις Οδηγίες. Εάν δεν ακολουθήσετε

τις Υποδείξεις ασφαλεία και τις Οδηγίες δεν

αποκλείονται ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και/ή

σοβαροί τραυματισμοί. Φυλάξτε προσεκτικά

όλες τις Υποδείξεις ασφαλεάις και τις

Οδηγίες για το μέλλον.

• Δεν επιτρέπονται μεταβολές της

γεννήτριας. • Για συντήρηση και αξεσουάρ επιτρέπεται

μόνο η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών. • Προσοχή: Κίνδυνος δηλητηρίασης, τα

απαέρια, τα καύσιμα και τα λιπαντικά είναι

τοξικά, δεν επιτρέπεται η εισπνοή απαερίων. • Να κρατάτε τα παιδιά μακριά απ΄οτη

γεννήτρια. • Προσοχή: Κίνδυνος εγκαύματος, μην

αγγίζετε το σύστημα απαερίων και τη

μονάδα μετάδοσης κίνησης • Nα χρησιμοποιείτε κατάλληλη

ηχοπροστασία όταν βρίσκεστε κοντά στη

συσκευή. • Προσοχή: Η βενζίνη και οι ατμοί της

βενζίνης είναι εύφλεκτοι ή και εκρηκτικοί. • Μη χρησιμοποιείτε τη γεννήτρια σε μη

αεριζόμενους χώρους ή σε εύφλεκτο

περιβάλλον. Όταν χρησιμοποιείτε τη

γεννήτρια σε καλά αεριζόμενους χώρους,

πρέπει τα απέρια να οδηγηθούν με σωλήνα

απευθείας στο ύπαιθρο. Προσοχή: Ακόμη και

με χρήση σωλήνα απαερίων δεν αποκλείεται

η διαφυγή τοξικών απαερίων. Λόγω του

κινδύνου πυρκαγιάς δεν επιτρέπεται ποτέ

να κατευθυνθεί ο σωλήανς απαερίων προς

εύφλεκτα υλικά. • Κίνδυνος έκρηξης: Η γεννήτρια να μη

λειτουργεί ποτέ σε χώρους με εύφλεκτα

υλικά. • Ο από τον κατασκευαστή προρυθμισμένος

αριθμός στροφών δεν επιτρέπεται να

αλλαχτεί. Μπορεί να υποστούν βλάβη η

γεννήτρια ή οι συνδεδεμένες συσκευές. • Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς να

ασφαλίζετε τη γεννήτρια κατά ολίσθησης

και πτώσης. • Να τοποθετείτε τη γεννήτρια τουλάχιστον 1

μέτρο μακριά από τοίχους ή συνδεδεμένες

συσκευές. • Να τοποθετείτε τη γεννήτρια σε ασφαλή,

επίπεδη θέση. Απαγορεύεται η περιστροφή

ή η κλίση της ή η αλλαγή της θέσης της

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. • Κατά τη μεταφορά και την πλήρωση με

καύσιμο. • Προσέξτε να μη χυθεί καύσιμο πάνω στον

κινητήρα ή την εξάτμιση. • Μη λειτουργείτε την γεννήτρια ποτέ στη

βροχή ή στο χιόνι. • Ποτέ μη πιάνετε τη γεννήτρια με υγρά χέρια. • Προστατευθείτε από ηλεκτροπληξία. • Στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε μόνο τα για

το σκοπό αυτό εγκεκριμένες μπαλαντέζες

με την ανάλογη σήμανση (H07RN..=.. • Εάν χρησιμοποιούνται μπαλαντέζες, δεν

επιτρέπεται η τιμή της αντίστασης να

υπερβαίνει τα 1,5 Ω. Σαν κατευθυντήρια τιμή

ισχύει πως το συνολικό μήκος καλωδίων για

διατομή 1,5 mm² να μην υπερβαίνει τα 60

m, με διατομή 2,5 mm² να μην υπερβαίνει

τα 100 m. • Δεν επιτρέπονται οποιεσδήποτε μεταβολές

στις ρυθμίσει του κινητήρα ή της

γεννήτριας. • Επισκευές και εργασίες ρύθμισης να

εκτελούνται μόνο από εξειδικευμένο

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 57 25.01.2018 11:54:00

GR

- 58 -

προσωπικό συμβεβλημένου συνεργείου. • Μη συμπληρώνετε ή μην εκκενώνετε

καύσιμο κοντά σε ανοικτή πηγή

φωτός, κοντά σε φωτιά ή σε σημεία

σπινθηροβολίας. Μη καπνίζετε! • Μην αγγίζετε μηχανικά κινούμενα ή καυτά

τμήματα. Αφαιρέστε τα προστατευτικά

καλύμματα. • Οι συσκευές δεν επιτρέπεται να εκτίθενται

σε υγρασία ή σκόνη. Επιτρπεπτή

θερμοκρασία περιβάλλοντος -10 έως +40°,

ύψος: 1000m υψόμετρο, σχετ. υγρασία: 90%

(χωρίς σχηματισμό συμπυκνώματος) • Η γεννήτρια κινείται με κινητήρα καύσης,

ο οποίος δημιουργεί θερμότητα στην

περιοχή της εξάτμισης (στην άλλη πλευρά,

απέναντι από την πρίζα) και της εξόδου της

εξάτμισης. Να αποφεύγετε να πλησιάζετε

τις επιφάνειες αυτές λόγω του κινδύνου

δερματικών εγκαυμάτων. • Τα καύσιμα είναι εύφλεκτα. Μην γεμίζετε

κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. • Μερικά τμήματα του εμβολοφόρου κινητήρα

καύσης είναι πολύ ζεστά και μπορεί να

προκαλέσουν εγκαύματα. Προσέξτε τις

προειδοποιήσεις πάνω στη γεννήτρια. • Εάν τοποθετηθεί σε αεριζόμενους χώρους

πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για

προστασία από φωτιά και έκρηξη. • Πριν τη χρήση να ελεγχθεί η γεννήτρια

και ο ηλεκτρικός της εξοπλισμός

(συμπεριλαμβανομένων και των αγωγών και

των βυσμάτων) ώστε να εξασφαλισθεί πως

δεν υπάρχει βλάβη. • Η γεννήτρια να μην συνδεθεί με άλλες

πηγές παροχής ρεύματος όπως στην

παροχή ρεύματος από επιχειρήσεις

παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Σε ειδικές

περιπτώσεις όπου έχει προβλεφθεί

σύνδεση σε υπάρχοντα ηλεκτρικά

συστήματα για περίπτωση ανάγκης, να

γίνουν οι απαιτούμενες εργασίες μόνο από

ειδικευμένο ηλεκτρολόγο που θα λάβει

υπόψη του τις διαφορές μεταξύ του από το

δίκτυο χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και

της λειτουργίας της γεννήτριας. Σύμφωνα

με αυτό το μέρς του προτύπου ISO 8528

οι διαφορές πρέπει να αναφέρονται στις

οδηγίες χρήσης. • Λόγω της μηχανικής καταπόνησης

να χρησιμοποιούνται μόνο ανθεκτικοί

λαστιχένιοι αγωγοί (κατά IEC 60245-4) ή

παρόμοιος εξοπλισμός. • Προειδοποίηση! Να τηρείτε τις

προδιαγραφές για ηλεκτρική ασφάλεια

που ισχύουν στον τόπο στον οποίο

χρησιμοποιείται η γεννήτρια. • Προειδοποίηση! Λάβετε υπόψη σας

τις απαιτήσεις και τα μέτρα ασφαλείας

σε περίπτωση νέας παροχής μίας

εγκατάστασης από γεννήτριες ανάλογα με

τα μέτρα ασφαλείας που ισχύουν για την

εγκατάσταση και τις εφαρμοστέες διατάξεις. • Οι γεννήτριες να χρησιμοποιούνται μόνο

μέχρι την ονομαστική τους ισχύ υπό τις

ονομαστικές συνθήκες του περιβάλλοντος.

Εάν η χρήση της γεννήτριας γίνεται υπό

όρους που δεν ανταποκρίνονται στους

όρους αναφοράς κατά ISO 8528-8 και

εάν εμποδίζεται η ψύξη του κινητήρα ή

της γεννήτριας, π. χ. λόγω χρήσης σε

περιορισμένα σημεία, απαιτείται η μείωση

της ισχύος. Να δοθούν πληροφορίες έτσι

ώστε να ενημερώνεται ο χρήστης για την

απαιτούμενη μείωση της ισχύος λόγω

αυξημένων θερμοκρασιών, ύψους του

χώρους τοποθέτησης και υγρασία του αέρα

σε σχέση με τις συνθήκες αναφοράς. • Στα τεχνικά χαρακτηριστικά αναφέρονται

τιμές εκπομπής θορύβων για στάθμη

ηχητικής πίεσης (LWA) και στάθμη

ακουστικής ισχύος (LWM) που δεν

παριστάνουν οπωσδήποτε ασφαλείς τιμές

στάθμης στον τόπο εργασίας. Επειδή

σχετίζονται οι τιμές εκπομπής θορύβου

και οι τιμές εισροής θορύβου, η τιμή αυτή

δεν μπορεί να αποτελέσει αξιόπιστη

βάση για τον προσδιορισμό ενδεχόμενων

απαραίτητων πρόσθετων μέτρων

προστασίας. Παράγοντες που επιδρούν στην

επικρατούσα στάθμη εισροής θορύβων κατά

την εργασία περιλαμβάνουν τις ιδιότητες

του χώρου εργασίας, άλλες πηγές θορύβων,

κλπ. όπως π.χ. τον αριθμό των μηχανών

και άλλων γειτονικών διαδικασιών, και το

χρονικό διάστημα έκθεσης του χειριστή στο

θόρυβο. Επίσης μπορεί η επιτρεπτή τιμή

εισροής θορύβων να διαφέρει από χώρα

σε χώρα. Παρ΄όλα αυτά η πληροφορία

αυτή παρέχει στην επιχείρηση, στην

οποία λειτουργεί η μηχανή, τη δυνατότητα

καλύτερης εκτίμησης των κινδύνων. • Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ηλεκτρικά

βοηθητικά μέσα λειτουργίας (ούτε και

καλώδια επέκτασης/μπαλαντέζες και

συνδέσεις) • Τα ηλεκτρικά καλώδια και οι συνδεδεμένες

συσκευές πρέπει να είναι σε άψογη

κατάσταση. • Επιτρέπεται μόνο η σύνδεση συσκευών

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 58 25.01.2018 11:54:00

GR

- 59 -

των οποίων συμφωνεί η τάση με την τάση

εξόδου της γεννήτριας. • Ποτέ μη συνδέετε τη γεννήτρια με το δίκτυο

(πρίζα). • Τα καλώδια προς τον καταναλωτή να είναι

όσο λιγότερο μακριά γίνεται. • Να παραδίδετε ακάθαρτα υλικά εργασιών

συντήρησης και βοηθητικές ύλες στα για

το σκοπό αυτό λειτουργούντα κέντρα

συλλογής. • Να παραδίδετε τα υλικά συσκευασίας,

μέταλλα και πλαστικά υλικά για

ανακύκλωση.

2. Περιγραφή της συσκευής και

συμπαραδιδόμενα

2.1 Περιγραφή της συσκευής (εικ. 1-3)

1. Καπάκι ντεπόζιτου

2. Χειρολαβή

3. Διακόπτης ασφαλείας

4. Τσοκ

5. Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης

6. 230Πρίζα V

7. Σύστημα σχοινιού εκκίνησης

8. Βαλβίδα βενζίνης

9. Μπουζόκλειδο

2.2 Συμπαραδιδόμενα

Βάσει της περιγραφής των συμπαραδιδόμενων

παρακαλούμε να ελέγξετε την πληρότητα

του προϊόντος. Σε περίπτωση ελλείψεων

τμημάτων παρακαλούμε να αποτανθείτε εντός

5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία

αγοράς στο Κέντρο Σέρβις (Service Center) της

εταιρείας μας ή στο κατάστημα από το οποίο

αγοράσατε τη συσκευή, προσκομίζοντας την

ισχύουσα απόδειξη αγοράς. Παρακαλούμε να

προσέξετε τον πίνακα εγγύησης στους όρους

εγγύησης στο τέλος των οδηγιών. • Ανοίξτε τη συσκευασία και βγάλτε

προσεκτικά τη συσκευή. • Απομακρύνετε τα υλικά συσκευασίας

καθώς και τα συστήματα προστασίας της

συσκευασίας / μεταφοράς (εάν υπάρχουν). • Ελέγξτε εάν είναι πλήρες το περιεχόμενο. • Ελέγξτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για

ενδεχόμενες βλάβες μεταφοράς. • Φυλάξτε τη συσκευασία αν γίνεται μέχρι την

πάροδο της προθεσμίας της εγγύησης.

Κίνδυνος!

H συσκευή και τα υλικά συσκευασίας δεν

είναι παιχνίδια! Τα παιδιά δεν επιτρέπεται

να παίζουν με πλαστικές σακούλες,

πλαστικές μεμβράνες και μικροαντικείμενα!

Υφίσταται κίνδυνος κατάποσης και

ασφυξίας!

• Πρωτότυπες οδηγίες χρήσης

3. Ενδεδειγμένη χρήση

Η συσκευή είναι κατάλληλη για τις χρήσεις

που προβλέπουν λειτουργία σε πηγή

εναλλασσόμενης τάσης 230V. Να προσέχετε

οπωσδήποτε τους περιορισμούς στις

υποδείξεις ασφαλείας. Σκοπός της γεννήτριας

είναι η κίνηση ηλεκτρικών εργαλείων και η

τροφοδότηση φωτιστικών πηγών. Στις οικιακές

συσκευές παρακαλούμε να ελέγχετε πρώτα

την καταλληλότητα βάσει των στοιχείων του

κατασκευαστή. Σε περίπτωση αμφιβολιών

ρωτήστε το για την εκάστοτε συσκευή ειδικό

συμβεβλημένο κατάστημα.

Η μηχανή να χρησιμοποιείται μόνο για το σκοπό

για τον οποίο προορίζεται. Κάθε πέραν τούτου

χρήση δεν είναι ενδεδειγμένη. Για ζημιές ή

τραυματισμούς παντός είδους που οφείλονται

σε μη ενδεδειγμένη χρήση ευθύνεται ο χρήστης

/ χειριστής και όχι ο κατασκευαστής.

Παρακαλούμε να προσέξετε, πως οι

συσκευές μας δεν έχουν κατασκευαστεί για

επαγγελματική, βιοτεχνική και βιομηχανική

χρήση. Δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση,

εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βιοτεχνίες ή

βιομηχανίες ή σε παρόμοιες εργασίες.

4. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Γεννήτρια: .......................................... σύγχρονη

Είδος προστασίας: .................................. IP23 m

Διαρκής ισχύς Pnenn(S1): ........................ 680 W

Μέγιστη ισχύς Pmax (S2 5 min): ............. 750 W

Mέγιστη ισχύς Pmax (1 min): . ................... 800 W

Ονομαστική τάση: ................................... 230 V~

Ονομαστικό ρεύμα: .....................................3 A ~

Συχνότητα: ................................................50 Hz

Είδος κατασκευής κινητήριας μηχανής:..............

.......1 κύλ. κινητήρας τετράχρονος, υδρόψυκτος

Κυβισμός: ................................................ 63 cm³

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 59 25.01.2018 11:54:00

GR

- 60 -

Μέγ. Ισχύς: .................................1,2 kW / 1,6 PS

Καύσιμο: ..........................................Μείγμα 1:50

Χωρητικότητα ντεπόζιτου: ..............................4 l

Κατανάλωση σε 2/3 φορτίου: ........... περ. 0,6 l/h

Βάρος: .....................................................16,5 kg

Στάθμη ηχητικής πίεσης LpA: .......... 68,7 dB(A)

Στάθμη ακουστικής ισχύος LWA/ ........................

αβεβαιότητα ΚWA: ................. 90 dB(A) / 2 dB(A)

Μπουζί: .............................................. LG F6RTC

Είδος λειτουργίας S1 (συνεχής λειτουργία)

Η μηχανή μπορεί να λειρτουργήσει συνεχώς με

την αναφερόμενη ισχύ.

Είδος λειτουργίας S2 (σύντομη λειτουργία)

Η μηχανή επιτρέπεται να λειτουργήσει

μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα

με την αναφερόμενη ισχύ. Κατόπιν πρέπει

να ακινητοποιηθεί η μηχανή για να μην

υπερθερμανθεί.

5. Πριν τη θέση σε λειτουργία

Γείωση

Για την απαγωγή στατικού ηλεκτρισμού

επιβάλλεται η γείωση του περιβλήματος. Για

το σκοπό αυτό συνδέστε ένα καλώδιο στη μία

πλευρά στη σύνδεση γείωσης της γεννήτριας

(εικ. 4) και στην άλλη πλευρά με εξωτερική

γείωση (π. χ. με γείωση στη γή).

6. Χειρισμός

Υπόδειξη! Πριν την πρώτη θέση σε λειτουργία

γεμίστε το ντεπόζιτο με μείγμα βενζίνης σε

αναλογία 1:50. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε

τη μεζούρα που βρίσκεται στο εσωτερικό του

ντεπόζιτου. Το μείγμα βενζίνης πρέπει να

ανακινηθεί πριν γεμιστεί στο ντεπόζιτο.

• Ελέγξτε τη στάθμη του καύσιμου,

ενδεχομένως συμπληρώστε. • Να φροντίζετε για επαρκή αερισμό της

συσκευής. • Σιγουρευτείτε πως το καλώδιο έναυσης έχει

στερεωθεί στο μπουζί. • Να παρατηρείτε τον χώρο κοντά στη

γεννήτρια. • Αποσυνδέστε από τη γεννήτρια

ενδεχομένως συνδεδεμένες ηλεκτρικές

συσκευές.

Mείγμα Αμόλυβδη

βενζίνη

Λάδι 2-χρονου

κινητήρα

1:50

1 l 20 ml

2 l 40 ml

3 l 60 ml

4 l 80 ml

6.1 Εκκίνηση κινητήρα • Ανοίξτε τη βαλβίδα της βενζίνης (8)

στρίβοντας την προς τα κάτω. • Φέρτε τον διακόπτη ενεργοποίησης/

απενεργοποίησης (5) στη θέση „ON“. • Βάλτε το τσοκ (4) στη θέση του . • Εκκίνηση της μηχανής με δυνατό τράβηγμα

του σχοινιού (7) τραβώντας δυνατά στη

λαβή. Εάν δεν πάρει μπροστά η μηχανή,

ξανατραβήξτε από τη λαβή. • Σπρώξτε το τσοκ (4) μετά την εκκίνηση της

μηχανής (μετά από περ. 15-30 δευτ.) προς

τα δεξιά.

Προειδοποίηση!

Κατά την εκκίνηση με το κορδόνι μπορεί

να προκληθεί δυνατή αντίκρουση, από τον

εκκινούμενο κινητήρα και να προκληθούν έτσι

τραυματισμοί στο χέρι. Κατά την εκκίνηση να

φοράτε πάντα προστατευτικά γάντια.

6.2 Φόρτωση της γεννήτριας • Συνδέστε τις συσκευές στις πρίζες 230 V~

(6)

Προειδοποίηση! Αυτή η πρίζα επιτρέπεται

να φορτωθεί συνεχώς (S1) με 680W και για

σύντομο διάστημα (S2) για μάξιμουμ 1 λεπτά με

800W.

• Η γεννήτρια προορίζεται για συσκευές

εναλλασσόμενης τάσης 230 V~ • Μη συνδέετε τη γεννήτρια σε οικιακό

δίκτυο, διότι έτσι μπορεί να προκληθεί η

βλάβη της γεννήτριας ή άλλων ηλεκτρικών

συσκευών στο σπίτι.

Υπόδειξη: Μερικές ηλεκτρικές συσκευές

(πριόνια, τρυπάνια κλπ.) μπορεί να

καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα, όταν

λειτουργούν υπό δυσχερείς συνθήκες.

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 60 25.01.2018 11:54:00

GR

- 61 -

6.3 Σβήσιμο του κινητήρα • Αφήστε τη γεννήτρια να λειτουργήσει

σύντομα χωρίς φορτίο πριν την

απενεργοποιήσετε, για να κρυώσει λίγο το

μηχάνημα. • Φέρτε το διακόπτη ON/OFF (5) στη θέση

„STOP“ • Κλείστε τη βάνα για τη βενζίνη.

Υπόδειξη! Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με

σύστημα προστασίας από υπερφόρτωση.

Το σύστημα αυτό απενεργοποιεί την πρίζα

(6). Με πίεση του συστήματος ασφαλείας από

υπερφόρτωση (3) μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί

η πρίζα (6).

Υπόδειξη! Στην περίπτωση αυτή μειώστε

την ηλεκτρική ισχύ που απορροφάτε από τη

γεννήτρια ή απομακρύντε τις ελαττωματικές

συνδεδεμένες συσκευές.

7. Καθαρισμός, συντήρηση,

αποθήκευση και παραγγελία

ανταλλακτικών

Πριν από όλες τις εργασίες καθαρισμού και

συντήρησης να σβήνετε τον κινητήρα και να

βγάζετε το βύσμα του μπουζί από το μπουζί.

Υπόδειξη! Απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή

και αποτανθείτε προς το συνεργείο σέρβις: • Σε περίπτωση περίεργων δονήσεων ή

θορύβων • Εάν νομίζετε πως υπερφορτώνεται ο

κινητήρας ή παρουσιάζει αστοχίες

7.1 Καθαρισμός • Να κρατάτε όσο πιο ελεύθερα από σκόνη

και ακαθαρσίες γίνεται τα συστήματα

προστασίας, τις σχισμές εξαερισμού και το

κέλυφος του μοτέρ. Σκουπίζετε τη συσκευή

με ένα καθαρό πανί, ή καθαρίστε το με

πεπεισμένο αέρα σε χαμηλή πίεση. • Συνιστούμε να καθαρίζετε τη συσκευή

αμέσως μετά από κάθε χρήση. • Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά με ένα

νωπό πανί και λίγο μαλακό σαπούνι. Μη

χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή διαλύτες,

γιατί δεν αποκλείεται να καταστρέψουν την

επιφάνεια της συσκευής. Προσέξτε να μην

περάσει νερό στο εσωτερικό της συσκευής.

7.2 Φίλτρο αέρα (εικ. 5/6)

Το φίλτρο του αέρα να καθαρίζεται κάθε 30

ώρες λειτουργίας. • Αφαιρέστε το καπάκι του φίλτρου του αέρα

(εικ. 5). • Αφαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου (εικ. 6). • Να καθαρίζετε το φίλτρο με σαπουνόνερο,

κατόπιν να το ξεπλένετε με καθαρό νερό και

πριν το ξαναχρησιμοποιήσετε να το αφήνετε

να στεγνώσει καλά. • Η συναρμολόγηση εκτελείται στην

αντίστροφη σειρά.

7.3 Μπουζί (Εικ. 7)

Να ελέγξετε για πρώτη φορά το μπουζί μετά

από 10 ώρες λειτουργίας για ακαθαρσίες

και καθαρίστε το ενδεχομένως με χάλκινη

συρματόβουρτσα. Κατόπιν η συντήρηση του

μπουζί να γίνεται κάθε 50 ώρες λειτουργίας. • Βγάλτε το βύσμα του μπουζί με περιστροίκή

κίνηση. • Αφαιρέστε το μπουζί με το

συμπαραδιδόμενο κλειδί για το μπουζί. • Η συναρμολόγηση εκτελείται στην

αντίστροφη σειρά.

7.4 Συντήρηση • Στο εσωτερικό της συσκευής δεν υπάρχουν

εξαρτήματα που χρειάζονται συντήρηση.

7.5 Φύλαξη

Υπόδειξη! Ένα σφάλμα στην εκτέλεση αυτών

των βημάτων μπορεί να έχει σαν συνέπεια

τον σχηματισμό εναποθέσεων στο εσωτερικό

τοίχωμα του καρμπυρατέρ που συνεπάγεται

δύσκολη ενεργοποίηση ή μόνιμη βλάβη της

μηχανής.

1. Να εκτελείτε όλες τις γενικές εργασίες

συντήρησης που αναφέρονται στο κεφάλαιο

Συντήρηση στις Οδηγίες χρήσης.

2. Εκκενώστε το καύσιμο από το ντεπόζιτο

(χρησιμοποιήστε κοινή πλαστική αντλία

βενζίνης που θα βρε΄τιε σε τεχνικά

σούπερμαρκετ)

3. Αφού εκκενωθεί το καύσιμο, βάλτε μπροστά

τη μηχανή.

4. Αφήστε τη μηχανή να περιστραφεί σε

λειτουργία κενού μέχρι να σταματήσει.

Έτσι καθαρίζεται το καρμπυρατέρ από το

υπόλοιπο καύσιμο.

5. Αφήστε τη μηχανή να κρυώσει (περ. 5

λεπτά).

6. Απομακρύντε το μπουζί (βλέπε εδάφιο 7.3).

7. Καθαρίστε το εξωτερικό περίβλημα της

μηχανής.

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 61 25.01.2018 11:54:01

GR

- 62 -

8. Φυλάξτε τη μηχανή σε κρύο, στεγνό χώρο,

μακριά από πηγές ανάφλεξης και εύφλεκτες

ουσίες.

Νέα θέση σε λειτουργία

1. Απομακρύντε το μπουζί.

2. Τραβήξτε το σχοινί εκκίνησης περισς΄τοερες

φορές για να καθαρίσετε το θάλαμο καύση

από κατάλοιπα λαδιού.

3. Καθαρίστε τις επαφές του μπουζί ή

τοποθετήστε νέο μπουζί.

4. Γεμίστε το ντεπόζιτο.

Μεταφορά

Όταν θέλετε να μεταφέρετε τη συσκευή,

αδειάστε προηγουμένως το ντεπόζιτο βενζίνης

όπως εξηγείται στο υποεδάφιο 2 στο κεφάλαιο

Αποθήκευση. Καθαρίστε τη συσκευή με μία

βούρτσα ή με ένα σκουπάκι από τις χοντρές

ακαθαρσίες.

7.6 Παραγγελία ανταλλακτικών:

Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών να

αναφέρετε τα εξής: • Τύπος της συσκευής • Αριθμός είδους της συσκευής • Αριθμός ταύτισης της συσκευής • Αριθμός ανταλλακτικού

Θα βρείτε τις ισχύουσες τιμές και πληροφορίες

στην ιστοσελίδα www.isc-gmbh.info

8. Διάθεση στα απορρίμματα και

επαναχρησιμοποίηση

Η συσκευή βρίσκεται σε μία συσκευασία προς

αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά Αυτή η

συσκευασία αποτελείται από πρώτες ύλες

και έτσι μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί ή να

ανακυκλωθεί. Η συσκευή και τα εξαρτήματά της

αποτελούνται από διάφορα υλικά, όπως π.χ.

μέταλλο και πλαστικά υλικά. Δεν επιτρέπεται

η απόρριψη ελαττωματικών συσκευών στα

οικιακά απορρίμματα. Σωστή απόρριψη είναι

η παράδοση σε κατάλληλα κέντρα συλλογής

μεταχειρισμένων συσκευών. Εάν δεν γνωρίζετε

πού βρίσκεται παρόμοιο κέντρο συλλογής

μεταχειρισμένων συσκευών, ρωτήστε στη

διοίκηση της κοινότητάς σας.

9. Μεταφορά

• Για τη μεταφορά να χρησιμοποιείτε την

χειρολαβή, οδηγώντας από αυτή τη

γεννήτρια. • Να μεταφέρετε τη συσκευή μόνο από τη

χειρολαβή. • Να προστατεύετε τη συσκευή από

απρόοπτες κρούσεις ή δoνήσεις.

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 62 25.01.2018 11:54:01

GR

- 63 -

10. Βλάβες και η αποκατάστασή τους

Βλάβη Ενδεχόμενη αιτία Αποκατάσταση

Δεν παίρνει

μπροστά ο

κινητήρας

Καπνισμένο μπουζί

δεν υπάρχει καύσιμο

Καθαρισμός του μπουζί, ή

αντικατάστασή του. Απόσταση

ηλεκτροδίων 0,6mm

Συμπληρώστε καύσιμο / να ελεγχθεί

η βαλβίδα βενζίνης

Η γεννήτρια έχει

πολύ χαμηλή ή

καθόλου τάση

Ελαττωματικός ρυθμιστής ή

συμπυκνωτής

Αποκρίθηκε ο διακόπτης ασφαλεάις

Ακάθαρτο φίλτρο αέρα

Συμβουλευθείτε ειδικό κατάστημα

Πιέστε το διακόπτη και μειώστε τους

καταναλωτές

Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 63 25.01.2018 11:54:01

GR

- 64 -

Μόνο για κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Μη πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές στα οικιακάαπορρίμματα!

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΚ για απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού

εξοπλισμού και την ενσωμάτωσή της σε εθνικό δίκαιο, πρέπει η παλιές ηλεκτρικές συσκευές να

συγκεντρώνονται και να παραδίδονται για ανακύκλωση φιλική για το περιβάλλον.

Εναλλακτική λύση ανακύκλωσης αντί για επιστροφή

Ο ιδιοκτήτης της ηλεκτρικής συσκευής υποχρεούται αντί της επιστροφής να συμβάλει στη σωστή

ανακύκλωση σε περίπτωση που δεν συνεχίζει να χρησιμοποιεί τη συσκευή. Η παλιά συσκευή μπορεί

να παραχωρηθεί σε κέντρο επιστροφής ηλεκτρικών συσκευών με την έννοια των εθνικών νόμων

ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα τμήματα παλιών συσκευών

και τα βοηθητικά στοιχεία χωρίς ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Η ανατύπωση ή οποιασδήποτε άλλης μορφής αναπαραγωγή της τεκμηρίωσης ή άλλων

δικαιολογητικών που αναφέρονται στα προϊόντα, ακόμη και αποσπασματικά, επιτρέπεται μόνο με

ρητή συγκατάθεση της iSC GmbH.

Mε επιφύλαξη τεχνικών τροποποιήσεων

Anl_TC_PG_1000_SPK5.indb 64 25.01.2018 11:54:01